Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Kumpulan kawih atau lagu sunda

Kumpulan kawih atau lagu sunda

Lagu      : Mupu Kembang
Kawih    : Dewi Asri
(Dicutat tina Wawacan Mundinglaya Dikusumah)
Hujang paéh jadi waru
Ngarah diala kulitna
Diuntay dijieun tambang
Dipaké nalian munding
Munding sotéh Mundinglaya
Mundinglaya Dikusumah
Gusti Anom Pajajaran
(Ceuk Dewi Asri ka Mundinglaya Dikusumah)
Ulah angkat dinten Saptu
Saptu mah numbuk di windu
Ahad mah larangan bulan
Senén sok rajen kadeseh
Salasa matak kabandang
Rebo mal maak kaboyong
Kemis ninggang kalapati
Juma’ah awon dintenna

 

Lagu Papatét
Pangkat : Daweung diajar ludeung
Gunung gedé siga nu nandé
Nandean ka diri abdi
Gunung pangrango ngajogo
Ngadagoan abdi wangsul
Wangsul ti pangumbaraan
Kebo mulih pakandangan
Nya muncang labuh ka puhu
Anteukeun ka nagarana


Wangsit Pahlawan
(Dicutat tina Ganda Mekar)
Tangkal puring ciri kuring
Samoja nu mawa beja
Hanjuang perlambang nohonan berjuang
Nu tinggal tutunggul, tanggal reujeung ngaran
Jadi misil wakil wangsit
Pangnepikeun ka manéhna
Anu masih araraya
Para Pahlawan nu pandeuri

 


Indonesia Gemah Ripah
(Dicutat tina Ganda Mekar)
Indonesia gemah ripah loh jinawi
Alam éndah héjo lembok sugih mukti
Subur tutuwuhan, beunghar pepelakan
Alam héjo ngemploh karaharjan lemah cai
Kakayon tumuwuh subur pajangkung-jangkung
Petetan ngawujud sirung pagulung-gulung
Piraku rek téga, piraku rék réla
Alam nu héjo ngemploh pinarengan ngarangrangan teu kariksa

 

Kumpulan kawih atau lagu sunda

 


Sabilulungan
Sabilulungan dasar gotong royong
Sabilulungan sipat silih rojong
Sabilulungan genténg ulah potong
Sabilulungan persatuan témbong (katémbong)
Tohaga, rohaka, teguh tanggoh perbawa sabilulungan
Sadia, sajiwa segut singkil ngabasmi pasalingsingan
Sabilulungan silih pikahéman
Sabilulungan hirup sauyunan
Sabilulungan gawé babarengan
Sabilulungan jadi kauntungan (kauntungan)
Tohaga, rohaka, teguh tanggoh perbawa sabilulungan
Sadia, sajiwa segut singkil ngabasmi pasalingsingan


Dewi Sartika
Kantun jujuluk nu arum
Kari wawangi nu seungit
Nyebar mencar sa Pasundan
Nyambuang sa Nusantara
Sari puspa wangi arum
Seungit manis ngadalingding
Sari sekar nyurup nitis
Kana sukma istri Sunda
Teu kagambar ku rumpaka
Henteu kasanggi ku dangding
Menggahing jasa-jasana
Rahadén Sartika Dewi
Huripna yitma rohani
Istri Sunda sadayana
Nya jasana Radén Déwi
Ibu para istri Sunda
Mugi-mugi ka Yang Agung
Jasa-jasa Radén Déwi
Teras nyebar teras mencar
Nyaangan nagara jaman
Jadi obor para ibu
Enggoning ngatik pra putra
Sangkan jadi warga guna
Nu ngajungjung lemah cai

Kumpulan kawih atau lagu sunda

Lagu Pangapungan
Sumping ngepung ka manggung
Ngapak méga ngawang-ngawang
Burubul saulun baju
Barabat sawidak deupa
Rup ku padung rap ku lemah (anggeus radén)
Kadingdingan indung peuting
Katuruban mega bodas
Juragan tatalegongan (geuning)
Sumbawit kadidadali
Sumbawut kadi bincarung
Nanding ciung moro gunung
Nanding jogjog moro mondok
Kadanca pegat laratan (geuning)
Moro  pangrumrumannana
Nanding jogjog moro mondok
Kadanca pegat laratan (geuning)
Moro  panonobannana

 

Gunung Tangkuban Parahu
Nangkub nepi ka kiwari
Sasakala nu baheula
Sangkuriang kabeurangan
Molompong jalan ka Bandung
Bandung gé Bandung baheula
Ari rét ka tebeh kidul
Gunung Malabar ngadingding
Nya munjung ulah ka gunung
Muja ulah ka sagara
Nya munjung kudu ka indung
Muja mah kudu ka bapa
Gunung mah sok rajeun urug
Sagara sok rajeun saat
Indung mah tunggul rahayu
Bapa mah tangkal darajat

 

Tag(s) : #edukasi

Share this post

Repost 0